Condiții contractuale

Date despre furnizor

Contact:

Luni-joi: 09.00-17.30

Vineri: 09.00-17.00

Telefon:

+40 316 300 693

Email:

info@cewe.ro

  • CONDIŢII GENERALE DE LIVRARE

CONDIŢII GENERALE DE LIVRARE

(Pentru prestări de servicii având ca obiect comanda prin internet a fotografiilor digitale transferate pe suport de hârtie şi pe diverse obiecte de cadou.)

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

sunt Prestator–ul prezentei locaţii de internet, denumit în continuare Prestator şi solicitantul serviciilor sus menţionate, denumit în continuare CLIENT.

CONDITII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI.

CLIENT-ul însărcinează Prestatorul cu efectuarea fotografiilor digitale, precum şi alte cu lucrări adiacente prestării, cu caracter ocazional, (denumite în continuare: MĂRFURI). Contractul ia naştere în urma confirmării prin e-mail a însărcinării efectuării acestor lucrări, date de către CLIENT prin intermediul internetului, de către PRESTATOR.

Prevederi derogatorii se vor aplica doar comenzilor efectuate de către fotografii profesionişti, publicitari şi industriali, sau acelea, care privesc developarea altor fotografii profesionale, şi numai dacă au fost convenite, în prealabil şi în exclusivitate în scris, cu laboratorul care efectuează developarile.

PREŢURI

Livrarea / transportul MĂRFURI-lor se va face conform preţului aflat pe site-ul de internet al Prestatorului, valabil la data încheierii contractului. PREŢUL se compune din preţul de achiziţie, din cheltuielile de transport şi cuprinde toate impozitele şi alte componente de preţ. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a calcula preţul corect în caz de eroare evidentă a site-ului său de internet, de exemplu: introducere eronată a adresei de internet sau dacă site-ul ar conţine greşeli de calcul. În acest caz CLIENTUL beneficiază de drept de renunţare, cu aplicabilitate imediată, dacă nu este de acord cu calculul de preţ. Toate PREŢURI-le se subînţeleg a fi exprimate în LEI.

DREPTUL DE RENUNŢARE

Renunţarea la comandă din partea clientului ulterior confirmarii prin e-mail a efectuarii comenzii nu este posibila deoarece developarea fotografiilor se efectuează în baza datelor furnizate de CLIENT şi pretenţiilor personale ale CLIENT–ului.

TRANSPORTUL

Transportul comenzilor se efectuează conform condiţiilor descrise pe site-ul de internet, cu exceptia cazului în care CLIENT-ul şi PRESTATOR-ul locaţiei de internet nu au stipulat altfel. Prestatorul are dreptul să efectueze parţial comanda. Întârzierea de transport a Prestatorului, nu-i conferă drept de despăgubire CLIENT-ului, exceptând cazurile de neglijenţe grave sau întârzieri intenţionate venite din partea Prestatorului. În cazul existenţei stipulării ridicării pe loc, CLIENT–ul va ridica MARFA, imediat după procesare şi la locul de desfacere al PRESTATOR-ului indicat de către dânsul. Prestatorul se obliga la păstrarea bunurilor timp de 3 (trei) luni socotite de la data avizului de prelucrare emis către CLIENT. In aceasta situatie, CLIENTUL cu ocazia ridicarii MARFII va fi obligat, pe langa achitarea contravalorii acesteia si la achitarea unei taxe de depozit stabilita proportional cu durata de depozitare. Dupa expirarea perioadei de trei luni, Prestatorul va distruge marfa, orice solicitare din partea CLIENT-ului dupa aceasta perioada fiind nula si neavenita. În caz de înţelegere între părţi referitoare la transportul prin poştă, riscul pieirii fortuite al MĂRFII revine CLIENT–ului din momentul trimiterii. Data trimiterii MĂRFII comandate …. este predarea sa unei afaceri de transport sau mijloc de transport. Acest principiu se aplică şi în cazul deteriorării respectiv reambalării MĂRFII. În cazul în care CLIENTUL nu solicită transport special şi nu se obligă la plata cheltuielilor suplimentare, Prestatorul va decide modalitatea de transport a MĂRFII.

CONDIŢII DE PLATĂ

Comanda de executare a fotografiilor digitale se achită în urma prezentării confirmării comenzii de către CLIENT sau împuternicitului său, în momentul ridicării fotografiilor la locul ales de către CLIENT, într-un magazin de prezentare şi desfacere, partener al Prestatorului, respectiv, in cazul exepedierii la domiciliu, la data preluării de la agentul de disrtibuţie.

DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MĂRFURILOR

PRESTATOR-ul îşi rezervă dreptul de proprietate asupra tuturor MĂRFURI-lor comandate, până la momentul achitării în totalitate / întregime a acestora.

GARANŢIE

MARFA se consideră ca fiind defectă, când aceasta nu corespunde standardelor tehnologice de developare şi procesarea fotografiilor digitale. Micile defecte nu conferă CLIENT-ului dreptul de a ridica şi valorifica pretenţii în materie de garanţie contra viciilor. Defectele / viciile evidente, perceptibile, vizibile ale MĂRFII vor fi reclamate de către CLIENT, imediat după livrare cu descrierea exacta şi amănunţită a defectelor. Daunele cauzate de întârzierea reclamării din timp a acestor defecte / vicii vor fi suportate de către CLIENT. Este exclusă validarea ulterioară a defectelor / viciilor evidente, perceptibile, vizibile. În cazul în care defectul MĂRFII nu pote fi reparat, sau poate fi reparată doar cu ocazionarea de cheltuieli disproporţionate, CLIENTUL poate solicita o reducere de preţ sau poate renunţa la contract. În cazul renunţării la contract, contravaloarea comenzii va fi înapoiată CLIENTului, iar partenerul PRESTATOR-ului va înapoia în totalitate MARFA CLIENT-ului în locul de prezentare şi de desfacere indicat expres de către acesta sau prin poştă. În cazul exercitării defectuoase a îndeplinirii prestatiilor contractuale cu ocazia transportului suplimentar, CLIENTUL are dreptul să renunţe la contract (RENUNŢARE DE CONTRACT), fie va putea revendica reducerea preţului (REDUCERE DE PREŢ). Este exclusă asumarea obligaţiilor cu privire la calităţile predefinite ale MĂRFII, exceptând cazurile în care aceste s-a făcut în mod expres şi sub forma scrisă.

RĂSPUNDERI

Este exclusă răspunderea pentru deteriorarea sau pierderea datelor, intervenită pe orice suport tehnic de stocare sau pe orice căi sau canale de transmitere / transmisie electronică, proprietate a CLIENT-ului sau a altor persoane. Nu ne asumăm răspunderea faţă de CLIENT a prejudiciului cauzat de completarea în mod eronat a comenzii.

În cazul deteriorării sau distrugerii a datelor transferate către noi sau a produselor finite sau în cazul executării sau developării cu întârziere PRESTATOR-ul acceptă plata integrală a contravalorii comenzii, dacă vreuna din cauze a fost cauzat din vina prestatorului de servicii şi dacă această împrejurare este dovedită cu probe concludente.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFIDENTIALITATEA

CLIENT-ul ia la cunoştinţă şi este de acord, ca, pentru realizarea comenzii şi în vederea arhivării este necesara culegerea şi stocarea datelor sale personale. CLIENT-ul este de acord în mod expres cu culegerea, manipularea şi folosirea datelor sale personale. Clientul este de acord cu afisarea numarului de telefon personal pe eticheta plicului de comanda. PRESTATOR-ul se obligă să manipuleze fiecare dată cu caracter personal în mod confidenţial si cu respectarea Legii 677/2001. CLIENT-ul poate pentru viitor să-şi retragă oricând acordul dat în prealabil privind posibilitatea folosirii datelor sale personale de către PRESTATOR, iar PRESTATOR-ul se obligă ca în cazul revocării acordului CLIENT-ului de a-i mai folosi datele cu caracter personal să şteargă imediat şi nemijlocit toate datele personale ale CLIENT-ului, exceptând cazurile în care se derulează onorarea comenzilor. Datele de imagine transmise de către CLIENT vor fi şterse concomitent cu executarea comenzii, făcând excepţie acele materiale şi imagini, date de imagini, care la cererea expresă a CLIENT-ului vor fi arhivate.

DREPTURI DE AUTOR, DREPT PENAL

Pentru conţinutul datelor de imagini transmise răspunde CLIENT-ul. CLIENT-ul garantează PRESTATOR-ul că, cu ocazia derulării şi executării comenzii conform destinaţiei, nu sunt lezate drepturi personale, de autor sau de altă natură ale terţilor. Pentru orice leziune a acestor drepturi va răspunde CLIENT-ul, PRESTATOR-ul fiind exonerat de orice raspundere pentru lezarea/inclacarea drepturilor de autor sau de altă natură ale terţilor. CLIENT-ul garantează cu însăşi comanda, că conţinutul nu e contrar legilor penale, cu accent preponderent pe distribuirea ilegală a materialelor cu caracter pornografic (Cod Penal - art.325), iar dacă PRESTATOR-ul are elemente care indică contrarietate cu această obligaţie de garanţie asumată de catre CLIENT, va sesiza organele de urmărire penală competente.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul şi design-ul paginii web e protejat de dreptul de proprietate intelectuală, sunt utilizate mărci înregistrate şi denumiri de afaceri / comerciale. Unele zone ale paginii web pot avea conţinuturi care pot să aparţină drepturilor de proprietate intelectuală a terţelor persoane. Contrar acestor prevederi contractuale generale multiplicarea, modificarea sau lezarea sub orice formă şi în orice alt mod a drepturilor de proprietate intelectuală, indiferent dacă e totală sau parţială, este interzis fără acordul scris şi dat în prealabil a proprietarului dreptului de proprietate intelectuală.

Incalcarea dreptului de proprietate intelectuală atrage dupa sine raspunderea penala/materiala a persoanei ce incalca acest drept.

CLAUZA PENALA

Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor contractuale părţile datorează daune morale si materiale conform legii romane. Limba romana este limba incheierii, interpretarii, realizarii caii amiabile si A tuturor actelor efectuate in executarea prezentului contract.

COMPETENŢĂ, JURISDICŢIE

Orice conflict ce ar apare în legătură cu prezenta legătură comercială va fi soluţionată pe cale amiabila. In cazul in care partile nu convin la rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia derularii prezentului contract, instanta competenta este instanta de la sediul PRESTATOR-ului.

CLAUZE FINALE

În cazul în care prevederile condiţiilor generale de contractare sau o parte a acestora sunt sau devin nule, nulitatea intervenită nu se referă la valabilitatea altor prevederi, acestea rămânând în vigoare faţă de ambele PĂRŢI CONTRACTANTE. În cazul intervenirii nulităţii unor prevederi contractuale PĂRŢILE vor căuta soluţii, ţinând cont de interesele ambelor PĂRŢI, pentru încheierea unui nou acord, care va putea sta cel mai aproape de dezideratul avut în vedere la încheierea acordului lovit de nulitatea parţială intervenită. Orice mentiuni, corecturi, modificari sau adaugiri la prezentul contract, vor fi facute numai in scris si semnate de ambele parti contractante, prin incheierea unui act aditional, parte integranta din prezentul contract.

Descarcă